Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องป้องการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.เพ็ญ
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไป

การจัดตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2539 และเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 
27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551
      
ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเพ็ญ โดยมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเพ็ญประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ 45 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่านและเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเพ็ญกับอำเภอบ้านดุง 
     

อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลบ้านธาตุและตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเชียงหวางและตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญเป็นที่ราบสูง มีป่าไม้เนื้อแข็งสลับกับที่ราบลุ่มที่ใช้ทำการเกษตร ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้นาน บางแห่งเป็นดินทราย ดินตื้นปนหินลูกรัง
    
ลักษณะภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
          ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน
          ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
          ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม
    
พื้นที่
     พื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ โดยประมาณ 45,450 ไร่ หรือประมาณ 72.72 ตารางกิโลเมตร 
     
เขตการปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ  มีจำนวนทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน โดยเป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญทั้งหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,4,5,6,9,10,12,13,14,16 และ 17 เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับเขตเทศบาลตำบลเพ็ญบางส่วน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7,8 และ 11

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th