Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องป้องการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.เพ็ญ
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
     แนวทางการพัฒนา
          1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ไหล่ทาง ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ
          2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนขยายเขตระบบประปา
          3) พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
          4) ประสานการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะและขยายเขตการให้บริการ
          5) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ตลอดจนขยายเขตการให้บริการระบบไฟฟ้าสาธารณะ
          6) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมการใช้แผงโซล่าเซลล์
      
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอาชีพ
     แนวทางการพัฒนา
          1) พัฒนาและส่งเสริมการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
          2) พัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน
          3) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่
          4) พัฒนาและส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน หันมาใช้วิธีการธรรมชาติ และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนา
          1) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่
          2) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
          3) จัดระบบการบำบัดน้ำเสีย
          4) จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          5) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่
    
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     แนวทางการพัฒนา
          1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่
          2) พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
          4) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร องค์กรทางศาสนา
          5) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคม
     แนวทางการพัฒนา
          1) พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่
          2) ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
          3) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพและอนามัย
          4) ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย
          5) พัฒนาสถานที่สำหรับเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมการจัดกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
          6) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนสวัสดิการแก่ประชาชนในพื้นที่
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     แนวทางการพัฒนา
          1) พัฒนาและดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          2) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนรณรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
          3) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
     แนวทางการพัฒนา
          1) ส่งเสริมการดำเนินงานของประชาคมทุกระดับให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
          2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
          3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
          4) พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน
          5) พัฒนาการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง และการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ


องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th