Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องป้องการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.เพ็ญ
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายภัทราวุฒิ ชาโคตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวเสาวลี โคตรโมลี
ผช.นักวิชการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายกฤษฎา คำเทพ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางเพ็ญศรี รักญาติ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางประภัสสร อุดมไพร
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
น.ส.รัศมี ทิพย์สินธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางนิภาภรณ์ ดาทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางซ่อนกลิ่น เรณะสุระ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสมใจ ชาปัชชา
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวลภพรรณ น้อยมะลิวัลย์
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสมปอง โสภาจร
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางจิดาภา บุญเป้า
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางระเอ็ด หอนงาม
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางนุชธนา บาทชารี
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางชุรีพร ไขศรี
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางดวงพร สุมงคล
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางบังอร โสระบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวสิริการต์ ตูมโคตร
ผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th