Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องป้องการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.เพ็ญ
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายบัญญัติ จันทะศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายประดิษฐ์ ก้อนกลมเปรี้ยว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวศิริอร เกตุไทยสง
หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารสวนตำบลเพ็ญ
Responsive image
Responsive image
นางสาวแสงสุรีย์ ศรีเชียงหวาง
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
Responsive image
นายสุนทร ว่องไว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
Responsive image
ว่าง
นิติกร
Responsive image
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
Responsive image
จ่าเอก ชำนาญ เชิงกาญจน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสุภาพร ทูลกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวเดือนเพ็ญ แสนโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวปัณฑิตา เขตขันธ์
นักวิชาการเกษตร
Responsive image
นางสาวชลธิชา คันธบุปผา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวอรพิณ ส่อนชัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายไพทูรย์ ส่อนไชย
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นาวสาวนาริตา บัวบาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
Responsive image
นางสาวปรียานุช เมืองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
Responsive image
นางสาวเนาวรัตน์ สุวรรณแสง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายอนุรัตน์ แสนโพธิ์
พนักงานทั่วไป
Responsive image
นายธีระพันธ์ สุมงคล
พนักงานขับรถกู้ชีพ กู้ภัย
Responsive image
นายสมพร เหล็กพล
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายอนุวัฒน์ มัดจุปะ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
Responsive image
นายศุภชัย ชมภูธร
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายณัฐพงษ์ แก้วคำ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายอดุลย์ ศรีรัตนพันธ์
ตกแต่งสวน
Responsive image
นายคารม นามอาสา
ภารโรง
Responsive image
นายสมัย สิมงาม
พนักงานขับรถขยะ
Responsive image
นายบุญทัน ขันซ้อน
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายสิรวัชร พันมณี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
Responsive image
นายเด่นชัย มั่งมูล
พนักงานขับรถยนต์(ประจำรถยนต์หกล้อ)
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th