Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องป้องการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.เพ็ญ
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
     มุ่งส่งเสริมและพัฒนาในด้านเศรษฐกิจโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพหลักที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพรองหรืออาชีพเสริมเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
     1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพทางดด้านการเกษตรให้มีผลผลิตมากขึ้น
     1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดรายจ่ายในการทำการเกษตร
     1.4 สนับสนุนให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอในทุกหมู่บ้าน
     1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับราษฎร
     1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและแข่งขันทางด้านการตลาดได้
     1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรตามความเหมาะสม
     1.8 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
2. นโยบายด้านสังคม
     มุ่งพัฒนาสภาพสังคมโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้ประชาชนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมุ่งพัฒนาให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีความสามัคคีและเอื้อเฟื้อต่อกันตามประเพณีของคนไทยอีสาน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
     2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. อปพร. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นต้น
     2.2 สนับสนุนนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลของรัฐบาลอย่างจริงจัง
     2.3 ให้การสงเคราะห์ แก่ผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้
     2.4 ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
     2.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาให้ก้าวหน้าในทุกระดับ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัย และเพื่อป้องกันยาเสพติด
     2.6 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน
     2.7 สนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยการประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
     2.8 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินงานของประชาคมหมู่บ้านให้เพียงพอ
     2.9 สนับสนุนงบประมาณของประชาคมหมู่บ้าน
     2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ได้
     2.11 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     
3. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     มุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน และการคมนาคมสัญจร โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
     3.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังไปพื้นที่ทำการเกษตรให้ได้รับความสะดวกในทุกฤดูกาลและเพียงพอในทุกหมู่บ้าน
     3.2 จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนปลอดฝุ่นภายในหมู่บ้านให้เพียงพอ
     3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้านและระหว่างตำบล โดยการ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
     3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ
     3.5 ส่งเสริมให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนให้ครบทุกหลังคาเรือนตามแนวนโยบายของรัฐบาล
     3.6 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      
4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     มุ่งพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ให้เป็นตำบล ที่ปราศจากปัญหามลพิษ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
     4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน เพื่อรักษาสภาพป่าให้มีสัดส่วนสมดุลกับสภาพพื้นที่
     4.2 จัดให้มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตามหมู่บ้านและชุมชน ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
     4.3 จัดให้มีรถเก็บขนขยะตามหมู่บ้านและชุมชน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวก
     4.4 จัดให้มีถังรองรับขยะให้เพียงพอในทกหมู่บ้าน
     4.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     มุ่งพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุกระดับให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคนให้มีความรู้และมีคุณธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
     5.1 พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ ให้มีคุณภาพ สามารถเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญทุกโรงเรียน ให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตามศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
     5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาสนสถาน สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
     5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป
     5.5 ก่อสร้าง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาโบราณสถาน ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบ กิจกรรมทางศาสนา เพื่อให้คงไว้ซึ่งสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
     5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยการตั้งงบประมาณสนับสนุนตามความจำเป็น
     5.7 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
     มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก ทันเหตุการณ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนโดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
     6.1 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน โดยให้สามารถให้บริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จะต้องลดเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุก ๆ เรื่องในการให้บริการประชาชน โดยให้มีการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ลดลงได้อย่างชัดเจน
     6.2 ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มองประชาชนผู้มาขอรับบริการเป็นเหมือนลูกค้า ที่จะต้องให้บริการอย่างรวดเร็ว สะดวก และการให้บริการที่สุภาพ อ่อนน้อม เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจและให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลในการปฏิบัติงาน
     6.3 พัฒนา/ปรับปรุง อาคารสถานที่เพื่อรองรับการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
     6.4 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
     6.5 บริหารงานให้มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ เรื่อง
     6.6 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th